Skip til hoved indholdet

Oversvømmelser fra åen

Under normale omstændigheder er åens kapacitet tilstrækkelig til at sikre afledning af vand, men under særlige omstændigheder såsom kraftige regnskyl kan vandløbets kapacitet blive overskredet.

Disse hændelser førte i 2010 og 2011 til kraftige oversvømmelser langs vandløbet, hvilket var startskuddet til en række initiativer for at begrænse risikoen for oversvømmelser.

Senest er der etableret dobbeltprofil og dige på delstrækninger af vandløbet, der fungerer som værn mod oversvømmelse

Vandet i åen

Vandet i Usserød Å kommer primært fra Sjælsø og fra udledning af renset spildevand fra renseanlæggene langs åen. Dertil kommer et naturligt vandtilskud fra tilstødende vandløb og moser.

Under regn komme en del regnvand fra befæstede arealer til åen, og i visse tilfælde også urenset spildevand, idet kloaker løber over. Især den bymæssige tilstrømning fra den nordlige del af Hørsholm er stor og kan ved kraftige nedbørshændelser bidrage med op mod 2/3-del af den samlede vandføring i åen.

Åen fungerer dermed som vandets fælles transportvej på vejen til havet (Øresund).

Vandmiljøet

Vandmiljøet i åen er selvsagt negativt påvirket af de store spildevandsmængder, som ledes til åen. Sammen med andre faktorer, så som kraftige udsving i vandføringen og områder med ringe fysiske forhold, gør at vandløbet ikke lever om til den nationale målsætning om for vandløbet. Der vil derfor i de kommende år fortsat skulle arbejdes  med at forbedre vandkvaliteten

ny