Skip til hoved indholdet

Det faglige perspektiv

Artikler

Baggrundsmateriale

I temaet Det faglige perspektiv har vi undersøgt selve den vigtige, samfundsmæssige opgave, som Usserød Å Samarbejdet skal løse, ud fra et fagligt perspektiv.

Vi har i andre artikler vist, hvordan lovgivning, organisering, kulturer og praksis kan lægge så snævre og komplekse rammer, at de næsten kan bremse et tværgående samarbejde på forhånd.

Det hare derfor været vigtigt at etablere en fælles forståelse af, hvad selve opgaveløsningen rummer af problemstillinger og løsningsmuligheder, så den fagprofessionelle vej frem står klart op imod de organisatoriske rammebetingelser.

Et centralt element er, at Usserød Å’s opland er stærkt urbaniseret, åen løber igennem tæt bebyggede områder som en værdifuld natur- og landskabelig ressource.

Nærheden til natur og vandløb er eftertragtet hos boligejere og borgere i området. Det skaber nogle begrænsninger og dilemmaer, ikke mindst ved de stadigt hyppigere skybrud der er en konsekvens af klimaforandringerne.

Faglige udfordringer og dilemmaer

I artiklen "Samarbejdet fra den faglige vinkel" kan du læse om de faglige udfordringer og dilemmaer, der knytter sig til at etablere tværgående og tværfaglige projektsamarbejder. Her flytter vi blikket fra rammerne og mekanismerne i samarbejdet tilbage til selve formålet – dvs. de vigtige samfundsmæssige opgaver som parterne tilsammen og hver især er sat i verden for at løse.

Vi undersøger, hvad der ud fra et opgave-fagligt perspektiv kan være på spil af barrierer og dilemmaer, og diskuterer, hvordan disse skal tænkes ind i samarbejdets organisering og praksis. Vi gør dette ved at gennemgå et konkret eksempel på en opgave, der skal samarbejdets om, i dette tilfælde et forsøg på at forbedre vandmiljøet i Usserød Å ved et indgreb i afløbssystemet.

I baggrundsmaterialet til artiklen findes desuden materiale om yderligere to konkrete eksempler; ”Tværkommunal naturbenyttelse, etablering af sammenhængende sti” og ”Brønsholmdalgrøften – en case om klimatilpasning”.

I artiklen ”Om åens natur, miljø og rekreative forhold” beskrives Usserød Å ud fra et vandløbsfagligt perspektiv. Formålet er at give en baggrundsviden om de muligheder og udfordringer mht. klimatilpasning og vandmiljø, som Usserød Å Samarbejdet fremover skal håndtere.

I artiklen ”Samarbejdet om Åen – historisk set” beskrives, hvordan parterne tidligere har arbejdet med disse udfordringer, før der efter 2010 blev sat særligt skub på det tværkommunale samarbejde.

På siden her findes desuden links til udvalgte arbejdsdokumenter, som der refereres til i artiklerne.

ny